Чинники формування суржику - реферат

Суржик (буквально-невисокої якості суміш зерна різних культур – пшениці і жита, а також жита і ячменю, ячменю і вівса тощо; борошно з такої суміші) – поширена в Україні розмовна назва ненормативного індивідуального мовлення певної особи та соціолекту певної групи, що будується на основі змішування елементів двох і більше мов.

Українсько-російський Чинники формування суржику - реферат суржик має як спільні, так і відмінні причини виникнення й існування з іншим надзвичайно несприятливим для української мови наслідком її контактування з російською мовою – масовим переходом носіїв української мови на російську мову. Це насамперед загальні умови непоправного соціального функціонування української національної мови під тиском переважання в більшості комунікативних сфер Чинники формування суржику - реферат російської мови та відносно повільний процес утвердження української літературної мови Функції знатного й обов’язкового засобу спілкування (одним з наслідків чого 100є неприщеплюваня з дитинства навичок автоматичного користування нею), а конкретніше: а) дедалі повніше втягнення носіїв української мови в російськомовне середовище – від порівняно немасових явищ 18-1-ї половини 19 ст. контактування Чинники формування суржику - реферат з представниками вищих прошарків суспільства та державної адміністрації, впливу православної церкви, школи служби в армії і т. ін. до значного пожвавлення міжстанових і міжетнічних контактів та міграції населення в період утвердження капіталістичних відносин і ще більшою мірою в радянський час, з 30-х, особливо з 60-х рр. 20 ст.; б) неготовність української мови Чинники формування суржику - реферат – як мови бездержавного народу, що століттями розвивалась в тіні російської мови, - своєчасно забезпечувати українськомовну частину соціразуму відповідати номінативними засобами для позначення нових явищ і сфер соціального, політичного, виробничо0економічного,культурного життя та відповідними стилістичними засобами для мовної поведінки в тих сферах, що виходили за межі традицій Чинники формування суржику - реферат побуту й родів занять; в) політичні обмеження з боку як царського, так і радянського режиму щодо повноправного соціального функціонування української літературної мови; г) як наслідок цього, дедалі глибше усвідомлення української мови як соціально непрестижної («простої», «сільської» і т. ін.) та безперспективної, а також небезпеки здобути репутацію «націоналіста» через постійне користування Чинники формування суржику - реферат українською літературною мовою (користування суржиком – як «звичайною» мовою простих українців – такої підозри не викликало); ґ) на рівні національної ментальності значної частини українців – усвідомлення історичної, релігійної, психологічної близькості обох людів; д) на власне мовному рівні – фактор генетичної та структурної близькості української і російської мов як сприятливий ґрунт для цих соціальних Чинники формування суржику - реферат та психологічних передумов. Але носії суржику (на відміну від тієї частини україномовного соцімозгу, яка повністю перебегать на російську мову як основну для його мовної поведінки) не можуть або не хочуть остаточно поривати зі своєю базовою мовою.

Можна виділити три лінії у формуванні та функціонуванні українсько-російського суржику, які зумовлені різним культурно Чинники формування суржику - реферат-освітнім рівнем, різними типами мовної поведінки його носіїв і ступенем їхньої лояльності до тієї чи іншої з контактних разумов.

1) Суржик як мова досить спонтанного користування, що реалізується у мовленні осіб з недостатнім культурно-освітнім рівнем, котрі не тільки незадовільно володіють як українською, так і російською мовами, а Чинники формування суржику - реферат й не надають особливого значення таким властивостям своєї мовної поведінки. Суржик здесь виявляється в загальних рамках функціонування просторіччя в супроводі не тільки інших просторічних та діалектичних одиниць української мови, а й просторічних одиниць російської мови. Основною причиною такового суржику є нездатність мовців реалізувати свого потребу в номінативній діяльності на основі засобів тільки Чинники формування суржику - реферат української мови. Його носіями є верстви україномовного населення як сіл, так і міст (не тільки переселенці із сільської місцевості в першому поколінні), причому не лише південно-східних регіонів, де відбуваються масові контакти україномовного населення з російськомовним, а й зокрема Галичини. Наприклад, численні русизми в мові сільського населення Львівської області Чинники формування суржику - реферат (записи 1-ї половини 1960-х рр.): ссуда, розщитатися, участувати, принімати участь, позже, все равно, зокрема виробнича і сільськогосподарча лексика: проїзводство, погружчик, питомник, плотник, копка (копання), пропашка, уборка. Просторіччя або говіркова мова з численними русизмами є фактично єдиною формою мовної поведінки цих осіб. При перенесенні ситуації спілкування з розмовно-побутової Чинники формування суржику - реферат до виробничої або офіційних сфер кількість таких позанормативних елементів може не набагато зменшуватися на користь літературної мови (української або російської)

2) Суржик як мова достатньо усвідомлюваного користування, що реалізується в мовленні осіб, котрі загалом знають як українську, так і російську літературні мови (зі школи, зі ЗМІ; російську, крім Чинники формування суржику - реферат цього, -- насамперед з постійного російськомовного оточення, а українську – останнім часом з офіційного спілкування, діловодства), хоч і не мають навичок мовного автоматизму в користуванні ними, особливо першою. Носії такового суржику відчувають не тільки певний брак відповідних номінатних і стилістичних засобів української літературної мови у своїй мовній компетенції, а й незручність у Чинники формування суржику - реферат користуванні нею (за межами її обов’язкового вживання) як не прийнятою, непрестижною в їхньому мовному середовищі. Але з другого боку, ці особи не виявляють прагнення до повного переходу на російську мову (принаймні в усній формі комунікації), також, безперечно, відчуваючи психологічну незручність такового кроку. Вводячи до свого мовлення численні русизми з метою Чинники формування суржику - реферат не тільки номінації, а й»піднесення» свого культурно-мовного виду (із заміною, зокрема, й українського діалекту та просторічних одиниць на російські літературні: наприклад, діалект м’ясо на російський літературний м'ясо, а не український літературний м’ясо) і показуючи, т.ч., що вони вже переросли рівень провінціального Чинники формування суржику - реферат, «сільського» оточення та перейшли до «культурнішого» міського, ці особи разом з тим продовжують демонструвати етнічно-мовну лояльність щодо свого традиційного середовища. Така мотиваційна база суржику свойственна переважно для україномовного населення загалом російськомовних міст (насамперед, звичайно, вихідців із села), для певних категорій жителів сільської місцевості (зокрема, для осіб на Чинники формування суржику - реферат керівних посадах), і, якщо говорити про регіональні відмінності, вона непоказова для Галичини. Мовна поведінка носіїв такового суржику загалом характеризується українсько-російською (з переходом їх у відповідних ситуаціях за межами звичного середовища на спілкування російською мовою) або (тепер дедалі частіше) українською функціонально-стильовою (з переходом на спілкування українською літературною мовою Чинники формування суржику - реферат) диглосією.

3) Суржик як мимовільне й більше того - небажане для самого мовця явище при контрольованому користуванні мовою – як базовою ( наприклад, досить частотні русизми в українському мовленні осіб з базовою українською мовою, що загалом володіють її літературною формою і прагнуть спілкуватися нею, або українізми в російському мовленні осіб з базовою російською мовою), так і Чинники формування суржику - реферат не базовою, другою (наприклад, русизми в мовленні осіб з базовою російською мовою при переході їх на українську мову спілкування; випадки такового переходу тепер стали досить помітним явищем). На відміну від двох попередніх форм вияву суржику, які не тільки реалізуються в мовленні, а й сформували вже певну нішу Чинники формування суржику - реферат в загальних межах українського просторіччя, третя форма функціонує на рівні індивідуального мовлення й визначається тільки рівнем мовної компетенції осіб (хоч певний набір лексично-фразеологічних русизмів є спільним для українко-російського суржику в цілому).

Суржик існує не тільки в усній, а й у писемній (у приватному листуванні, оголошеннях у громадських місцях; останнім Чинники формування суржику - реферат часом у зв’язку з розширенням сфер функціонування української мови як державної – і при її службовому використанні: у сфері обслуговування тощо) формах вияву. Елементи суржику простежуються в деяких народних піснях, що побутують у Східній Україні, а також на Кубані та в інших місцях малогабаритного поселення українців у Росії Чинники формування суржику - реферат, наприклад: «Ой машина ти желєзна, Куди милого завезла? Ой машина ти, цівочок, Подай милий голосочок. Налий, мати стакан чаю, Бо я їду, уїжжаю. Налий, мати, стакан рому, бо я їду до прийому»; «Правой ручкою обняла Та й поцілувала» («Ой при лужку, при лужку»).

Суржик виявляється насамперед у масовому запозиченні Чинники формування суржику - реферат лексично-фразеологічних русизмів, переважно в українському фонетичному та морфологічному оформленні: больниця, пойняти (ть), розрішити (ть), щитати (ть), не положено, ніззя, конєшно, уп’ять, пошти «майже», по силі возможності; участувати (ть), оказувати (ть) помощь. Фонетичні (акання, і зам. й пом’якшення приголосних перед е або перехід е після пом Чинники формування суржику - реферат’якшених приголосних в і тощо) та морфонологічні, словотвірні й певні морфологічні русизми звичайно лексикалізовані, не поширюються як регулярне явище на однотипні українські лексичні одиниці: хароший, нада, канєшно, выручиліба, симпатичний, понімати (ть), дєтський садік, сімдесят, дєнь рождєнія, тілівізор, скільки часов?; уст раювати (ть), при уборці та при уборке (-є, -і) (але Чинники формування суржику - реферат звичайно тільки в сорочці й подібні); настройщик, смєнщик, окуліровка; оформлення іменників в іншому граматичному числі (мебель). Власне морфологічні, а також синтаксичні русизми трапляються рідше: наприклад, оформлення іменників в іншому граматичному роді (гірка полинь, сильна біль), відмінкових формах (у родовому відмінку, однина, іменник чоловічого роду на приголосний з флексією Чинники формування суржику - реферат -а/-я замінюють -у/-ю: холода, холодца і т.ін.), у формі множини на –а/-я дома, учителя і подібні; синтаксичні зв’язкипри керуванні, що калькулюють російські зразки дякую вас, пробач мене.

Якщо до початку 1990-х слід констатувати постійне наростання українсько-російського суржику у сферах неофіційного спілкування в плані кількісного Чинники формування суржику - реферат збільшення в ньому елементів російської мови (порівняйте навіть баб ушка і дєдушка) і розширення його функціонування по території всієї країни та одночасно помірне використання його елементів у художній творчості, то пізніше в ділянках мовної комунікації, що звичайно обслуговувалися суржик, і в мовній поведінці осіб, які звичайно спілкувалися суржиком, окреслюється кілька Чинники формування суржику - реферат інших тенденцій розвитку. Зокрема: а) у зв’язку з розширенням сфери соціального функціонування української мови як державної, з 1-го боку, активізувався перехід носіїв суржику на усне й писемне спілкування українською літературною мовою, а з другого – внаслідок цього ж посилилося засмічення літературної мови на рівні мовлення елементами Чинники формування суржику - реферат суржику; б) у зв’язку зі становленням сфери приватної форми власності в установах цього типу в південно-східних і центральних регіонах, включно з Києвом, стало звичайним функціонування цілком літературної російської мови (зовні це особливо помітно в закладах сфери обслуговування); якщо в радянський час в установах подібного профілю звичайно спілкувалися російською літературною Чинники формування суржику - реферат мовою в її «південноросійському» варіанті або українсько-російським чи російсько-українським суржиком, то тепер такі ознаки мовлення дедалі більше характеризують перевірку тільки виконавців некваліфікованих робіт; в) у зв’язку з загальною демократизацією суспільного життя і зняттям редакторських обмежень різко активізувалося вживання стилізованої форми суржику в художній творчості, в розмовному жанрі Чинники формування суржику - реферат естради (нерідко в утрируваній формі, відсутній у самій живойій мові, наприклад у Б. Жолдака: «про ізвращенцьов», «…який, хоч вполне осліпльонний своєю нездоровою страстью, а все же собрата прекратіть на время отношенія к нівєсті»).

Прогнозуючи майбутнє українсько-російського суржику, є підстави стверджувати, що: а)відбувається поступовий перехід Чинники формування суржику - реферат частини носіїв суржику на спілкування українською літературною мовою, і цей процес може бути вже незворотним; б) явище «забруднення» української літературної мови, неминуче при розширенні кола носіїв і сфер використання будь-якої літературної мови, має, звичайно тимчасового нраву; в) хвиля демонстративного захоплення суржиком у художній творчості, втрачаючи свою епатажність, неминуче піде Чинники формування суржику - реферат на спад; г) дальша ж толика конкуренції між українською і російською літературними мовами, які заповнюють ніші мовної комунікації, що вивільняються від суржику, залежить уже від загального розвитку мовної ситуації в країні.

Явище українсько російського суржику стало привертати до для себя увагу особливо з останньої чверті 19 сторіччя (наприклад особливості мовлення персонажів Чинники формування суржику - реферат української драматургії та критика з цього приводу сатиричне виведення М. Старицьким та іншими письменниками носіїв суржику уже як соціальних типів). В. Жаботинський. Констатуючи це явище як « явну хворобу української мови» (1904), доходив висновку про її занепад, умирання. У радянські часи суржик трактували переважно як делему культури мови (як Чинники формування суржику - реферат української, так і російської в Україні), говорилося про «безграмотний суржик», обережніше про «начальствений суржик». З кінця 1980-х рр. суржик вже стали відверто інтерпретувати як неспростовний доказ глибокої русифікації української мови, говорити про «колоніальний суржик». Значно активізувалося творення і вживання похідних цього слова: суржиковий, суржикізація, суржикізм, суржиконосій та інші. Саме визначення суржику Чинники формування суржику - реферат щодо змішаної мови відоме з 1920-х рр.


chetvyortaya-kategoriya-voprosov-obosnovanie-ocenki-vibora-pozicii.html
chetvyortij-etap-postperestrojka-sentyabr-dekabr-1991.html
chetvyortoj-gruppoj-teoriya-i-metodologiya-obespecheniya-ustojchivosti-finansovogo-rinka.html